view of the Kurushima Kaikyo Ohashi Bridge

view of the Kurushima Kaikyo Ohashi Bridge in Japan